Stichting ayo Plaza - beleidsplan

Strategie

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling:


  • De doelstelling van de stichting is het inzamelen van gelden voor hulporganisaties in het algemeen en specifiek voor War Child
  • De stichting heeft geen winstoogmerk. Opbrengsten worden, verminderd met organisatiekosten, voor 100% besteed aan de hulporganisatie.
  • Een eventueel liquidatiesaldo wordt beschikbaar gesteld aan de hulporganisatie.Missie

Door middel van het organiseren van concerten (pop en klassiek) vraagt de stichting aandacht voor het werk van hulporganisaties en zamelt geld in voor deze organisaties.Beleid

De huidige werkzaamheden van de stichting bestaan uit het organiseren van een concert op 13 april 2024 in het Haagse World Forum. Dit is eerder gedaan in 2009, 2016 en 2019 en zal in de toekomst bij eventueel nieuwe concerten ook op deze locatie plaatsvinden.

  • Symphonic Floyd for War Child. Een concert door een Pink Floyd tribute band en een symfonieorkest (eerdere concerten in 2016 en 2019).


Door middel van kaartverkoop en sponsoring wordt geld geworven voor – in dit geval – War Child. Het totale bedrag van de kaartverkoop minus de organisatiekosten wordt voor 100% beschikbaar gesteld aan War Child.

De penningmeester van de stichting beheert het vermogen van de stichting. De stichting zal op haar website de in- en uitgaven transparant weergeven.

Het bestuur wordt gevormd door 3 leden die geen familiebanden met elkaar hebben. De taakstellingen zijn verdeeld over:


  • Voorzitter: Algemene leiding en contactpersoon voor betrokken organisaties
  • Vice voorzitter en penningmeester. Vervangt voorzitter en beheert financiën
  • Secretaris:  Verscheidene aspecten zoals website onderhoud, marketing via sociale media, administratie.


De stichting beschikt over een (ING) bankrekening die uitsluitend wordt gebruikt voor de doelstelling van de stichting. Hiermee worden o.a. aanloopkosten voor het concert gefinancierd.

Het bestuur komt periodiek bijeen om de voortgang van het project te bespreken en waar de penningmeester verantwoording aflegt over het financiële beheer.

Het vermogen van de stichting is beperkt en is momenteel opgebouwd uit sponsorgelden. Dit wordt gebruikt voor de organisatiekosten van het concert.

Na het concert (13 april 2024) komt de opbrengst van de kaartverkoop (via Ticketmaster) beschikbaar voor de stichting. Hiermee worden de kosten van het concert gedekt en zal het resterende bedrag worden overgemaakt aan War Child.Cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform doelstelling

Huidig aantal verkochte tickets à € 40 per 25 februari: 1.050
Opbrengst bij 1.000 tickets: € 40.000; Opbrengst bij een uitverkochte zaal: Circa € 76.000
Kosten concert (zaalhuur, geluid en licht): Circa € 35.000
Minimaal 25% van de opbrengst wordt gedoneerd aan War Child.Beheer


Vermogen van de instelling.
De stichting heeft op dit moment een vermogen van circa € 2.500, afkomstig uit sponsoring.

Na het concert wordt de opbrengst van de kaartverkoop door Ticketmaster beschikbaar gesteld aan de stichting. Na aftrek van de gemaakte kosten wordt het resterende bedrag gedoneerd aan War Child.


Kostenstructuur van de instelling
De stichting heeft uitsluitend directe kosten. Deze bestaan uit gemaakte onkosten van deelnemers (reisvergoeding), kosten huur en arbeid licht en geluid, verzekering, marketingkosten.

Verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte van de bestedingen.
Minimaal 25% van de opbrengst wordt gedoneerd aan War Child. Dit kan oplopen bij een uitverkochte zaal tot meer dan 50%.


Beloning beleidsbetalers
Het bestuur van de stichting / beleidsbepalers ontvangt geen beloning en/of vergoeding

Beschrijving administratieve organisatie.
De administratie wordt uitgevoerd door de penningmeester in samenwerking met de voorzitter.Bestuur

Het bestuur van de "Stichting AYOPlaza" bestaat uit:

Eric Drabbe: Voorzitter

Daniel Eusebio Roque: Secretaris

Daan Trumpie: PenningmeesterAdministratieve gegevens:

Stichting AYOPlaza
Jan Bronnerstraat 126
2552 WT Den Haag


ecjdrabbe@gmail.com
06 53541485


KvK nummer: 27326186
Fiscaal nummer: 819896226

Bankrekening: NL91 INGB  0106 6500 76 – Stichting AYOPlaza